echtscheidingDe laatste jaren tracht men, partners, die niet langer samen wensen te blijven, via bemiddeling te helpen om in een open sfeer van overleg afspraken te maken.

Bij bemiddeling legt men het beslissingrecht bij de partners.  Met behulp van een externe partner, de bemiddelaar, gaan ze aan de slag. Het conflict wordt dus niet van buitenaf opgelost. Materiële en emotionele beslissingen worden in overleg genomen. Initieel tracht men bij bemiddeling de interpersoonlijke communicatie tussen de partners op gang te brengen, een onpartijdige bemiddelaar helpt hen daarbij met respect voor hun waarden en normen. Er wordt naar een oplossing gestreefd die voor iedereen aanvaardbaar is en die als billijk en rechtvaardig wordt ervaren.

Indien u uitgebreide mogelijkheden wenst te bekijken binnen Triangel verwijzen we graag naar: www.scheidingsbegeleidingen.be

 

 

In Triangel onderscheiden we twee soorten bemiddelaars :

A. De erkende bemiddelaar :

Indien beide partners besloten hebben om te scheiden en voor dat ze gerechtelijke stappen ondernemen, kunnen ze beroep doen, als ze daar samen voor kiezen, op een erkende bemiddelaar.

  • Er is een consensus over de noodzaak van de overeenkomsten die moeten gemaakt worden op emotioneel en materieel vlak.  Het vertrouwen dat de partners hebben in de deskundigheid en de onpartijdigheid van de bemiddelaar, maken het mogelijk om tot resultaten te bekomen.  Na een dergelijke scheidingsbemiddeling; kan het zijn dat men niet meer naar de rechter moet.
  • Als er een proces loopt, is er ook een andere mogelijkheid : de gerechtelijke bemiddeling.  Deze bemiddeling kan aangevraagd worden door beide partijen, ofwel kan de rechter deze procedure instellen als alle partijen hiermee akkoord zijn.  Ook in dit geval is het in Triangel een erkend bemiddelaar die de bemiddeling doet.

 

B. De psycholoog-bemiddelaar

Indien de partners er niet in slagen overeenkomsten te bereiken over de inhoud van de communicatie, de betekenis van de representatie van hun belevingswereld en de onderhandelingen de neiging vertonen om steeds weer te stuiten op onenigheid en dissonantie, dan kan beroep gedaan worden op de psycholoog-bemiddelaar.

Dit gebeurt vaak wanneer bemiddeling gevraagd wordt in het kader van een deskundigenonderzoek.  Dan wordt de psycholoog/psychotherapeut ingeschakeld, die zich focust op de conflict-hantering en de interpersoonlijke communicatie, maar die ook alert blijft voor de psychische toestand van haar/zijn cliënten.

 

Werkwijze erkend bemiddelaar

Partijen beslissen bij aanvang hoe vaak ze naar de bemiddelaar gaan. Wanneer de partijen tot een akkoord komen met de hulp van de bemiddelaar, worden de bepalingen van dit akkoord schriftelijk vastgelegd. Dit noemt men het bemiddelingsakkoord: het legt de engagementen van alle partijen om een einde te maken aan hun geschil vast. Het resultaat van een geslaagde bemiddeling is een schriftelijke overeenkomst waarin de tussen de partijen gemaakte afspraken duidelijk worden omschreven De kans dat een dergelijke overeenkomst wordt nageleefd is dan ook veel groter dan dat een beslissing wordt nageleefd die van bovenaf wordt opgelegd.

 

Werkwijze bemiddeling bij de psycholoog

De interventies van de psycholoog, rekening houdend met de karakteristieke emoties, cognities en gedrag van beide partners, zullen erop gericht zijn een open en eerlijke communicatie mogelijk te maken.  De psycholoog zal hierbij trachten hen te motiveren voor de volgende aspecten :

  • geen stemmingsmakerij jegens de partner
  •  voorkomen van isolement van de andere ouder.
  • kinderen bij de bemiddeling te betrekken en oog hebben voor hun noden en wensen.
  • steun aan de kinderen te geven en bewust te worden en in te grijpen bij eventuele parentificatie of loyaliteitsproblemen.
  • contact te herstellen tussen ouders en kinderen
  • afspraken maken rond alles wat met de omgangsregeling te maken heeft, financiën, vakanties,sport, verenigingsleven, schoolkeuzes of medische ingrepen

De bemiddeling die de psycholoog voorstaat vertrekt van gedragstherapeutische principes die gericht zijn op psychologische flexibiliteit .

In de eerste plaats wordt acceptatie nagestreefd van de partner als persoon, maar ook van de samenhang tussen overtuigingen, emoties en gedrag;  Overtuigingen worden getest op hun bruikbaarheid, maar vooral wordt getracht de partners te laten reageren vanuit hun waarden, wat er werkelijk toe doet in de huidige situatie, in plaats vanuit hun overtuigingen.  De bedoeling is te komen tot toegewijde actie die het verdere verloop van de onderhandelingen zal bevorderen.

 

Kosten

De wet bepaalt dat de bemiddelingskosten en de honoraria van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van alle partijen, maar de partijen kunnen ook een andere verdeling afspreken.

De wet bepaalt ook dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de berekeningswijze en het tarief van de bemiddelaar moeten bepalen, alsook de betalingsmodaliteiten. In Triangel kost de bemiddeling 90€ per uur.

Net als vele andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen ook worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar.

 

In Triangel kan u beroep doen op zowel een erkend bemiddelaar als een bemiddelaar-psycholoog.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website : www.deskundigenonderzoeken.be