Key To EducationAutisme wordt beschouwd als een pervasieve ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak.

De ontwikkeling verloopt verstoord op grond van :

 

 • Een stoornis in het sociale contact, met name in de sociale wederkerigheid

Kinderen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat sociale regels heel wisselend (naargelang de context) en onzichtbaar zijn. Bovendien is zowel het inzicht in wat anderen voelen en denken als het doorzien van sociale situaties zeer beperkt. Daardoor krijgen ze heel wat labels mee: koppig, gedragsgestoord, onbeleefd, excentriek, bizar, egoïstisch, vreemd,…

 

 • Een stoornis in de verbale en non-verbale communicatie

Taal wordt door hen vaak letterlijk begrepen. Gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen werken vaak niet. Ook het denken in abstracte begrippen is voor hen vaak niet eenvoudig.

 

 • Een opvallend beperkt repertoire van interesses en activiteiten

Vaak hebben ze slechts oog voor enkele objecten, onderwerpen of activiteiten (bijvoorbeeld draaiende wieltjes, treinen of het openen en sluiten van deuren). Ze kunnen zich moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties en hebben moeite met veranderingen. Vaak hebben ze een beperkt gedrags- en  interessepatroon. Mensen met autisme nemen de wereld op een andere manier waar. Vaak richten ze zich op (onbelangrijke) details en zien het geheel niet, waardoor ze ook tot een andere betekenisverlening komen.

 

 • Een stoornis in het verbeeldingsvermogen

Deze stoornis (zich onvoldoende iets kunnen verbeelden/voorstellen en er betekenis aan kunnen verlenen) kan zich uiten in o.a. een totaal gebrek aan verbeelding, invoelingsvermogen, maar ook in een teveel aan fantasie.

 

Deze verschijnselen worden meestal zichtbaar voor het derde levensjaar.

Autisme uit zich op duizenden verschillende manieren. En hoe ouder – of hoe intelligenter – iemand met autisme is, hoe meer hij geleerd heeft de stoornis te compenseren en camoufleren.

Qua niveau van functioneren zijn er vaak uitschieters, zowel naar boven (bv. op het gebied van getallen of techniek) als naar beneden (bv. sociaal inzicht of aanpassingsvermogen).

Autistische stoornissen vormen een spectrum van aandoeningen die per individu en per leeftijd kunnen verschillen in ernst en verschijningsvorm. De kenmerken hoeven zich niet altijd op alle fronten (direct) te manifesteren.

De stoornis komt voor bij kinderen met uiteenlopende niveaus van verstandelijk functioneren, van diep zwakzinnig tot hoog intelligent en komt aanzienlijk meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Personen met een ‘Autistische stoornis’ worden wereldwijd geclassificeerd binnen de diagnostische categorie PDD (Pervasive Developmental Disorder), zoals in de DSM V

Elk kind, bij wie het vermoeden bestaat van een stoornis binnen dit spectrum, heeft recht op een uitgebreid, multidisciplinair diagnostisch onderzoek. In Triangel gebeurt dit door een team dat bestaat uit een kinderpsychiater, een psycholoog, auti-coach, logopedist, psychomotorisch therapeut en dit in samenspraak met ouders en leerkrachten.

De diagnosestelling wordt voorafgegaan door een uitgebreide anamnese. Via een gesprek met de ouders, observatiegegevens vanuit de school en het scoren van diverse vragen- en observatielijsten krijgen we een eerste indruk over het sociaal-emotioneel functioneren van de persoon. Een onderzoek naar de motorische ontwikkeling, een intelligentie- en taalonderzoek en een onderzoek naar de schoolse vaardigheden bezorgt ons de nodige aanvullende informatie.

Triangel is gespecialiseerd in onderzoek naar de aanwezigheid van een mogelijke autisme spectrum stoornis. Er worden tevens differentiaal diagnoses gesteld.

 

Wie komt in aanmerking voor onderzoek ? 

Alle kinderen vanaf 5 jaar. Het intelligentieniveau is niet belangrijk,  wij onderzoeken zowel hoog-, normaal- als minderbegaafde personen.

Kinderen die aangemeld worden en jonger zijn dan 5 jaar doorlopen eerst een observatieperiode voor het onderzoek wordt opgestart.

 

Hoe verloopt het onderzoek ? 

Een aanvraag voor een onderzoek doet u best telefonisch. We maken een afspraak voor een eerste gesprek nl. de intake. We bevragen de voorgeschiedenis van uw kind, de vroegontwikkeling en de huidige symptomen die aanleiding zijn tot verder onderzoek. Bij volwassenen wordt aandacht besteed aan het functioneren op beroepsvlak  en relationeel.

Observatiegegevens van school of CLB zijn steeds welkom. Komen er tijdens het intake gesprek voldoende argumenten naar voor om over te gaan tot een onderzoek naar de aanwezigheid van een autisme spectrumstoornis, dan starten we een onderzoek. In sommige gevallen is de aanmeldingsklacht minder duidelijk en is het noodzakelijk andere psychische of ontwikkelingsproblematieken uit te sluiten.

 

In de meeste gevallen zijn volgende onderzoeken noodzakelijk : 

 • Belevingsonderzoek : Dit onderzoek peilt naar de aanwezigheid van triade kenmerken.
 • Intelligentieonderzoek : We gaan na over welke cognitieve vaardigheden het kind beschikt, of er een discrepantie is tussen het verbale en performale deel van de intelligentie. Tevens zijn de observatiegegevens belangrijk.
 • Psychiatrisch onderzoek : de kinderpsychiater onderzoekt het kind 2 uur en heeft tevens een onderhoud met de ouders. Er wordt een uitgebreide ontwikkelingsanamnese afgenomen.
 • Aan de ouders en de school worden vragenlijsten meegegeven. Wenst u te weten hoe u deze invult neem dan een kijkje op deze website bij ‘praktische informatie’.
 • Wanneer alle onderzoeken werden uitgevoerd volgt een MDO.
 • Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een eindbespreking en krijgt u adviezen rond opvang, verdere begeleiding, schoolkeuze, G.On begeleiding enz.

 

Woordverklaring

MDO : Betekent multidisciplinair overleg. Nadat uw kind alle onderzoeken, noodzakelijk om tot een diagnose te komen, doorliep ,wordt er een datum vastgelegd voor een MDO. Hierop zijn alle personen aanwezig die bij dit onderzoek betrokken waren. De testresultaten worden overlopen en er wordt na overleg al dan niet een diagnose gesteld. Dan pas wordt het verslag gefinaliseerd en kan u uitgenodigd worden voor een eindbespreking.

 

Differentiaal diagnose : Het stellen van een diagnose door het afwegen van de waargenomen verschijnselen tegen die van verschillende bekende ziektebeelden. Vaststellen van een aandoening, ziekte of klacht door uitsluiting van andere mogelijke aandoeningen op grond van de bevindingen uit de anamnese en het onderzoek.

 

Ontwikkelingsanamnese : Volledig verloop van de ontwikkeling vanaf de geboorte tot nu, met aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten zowel sociaal, cognitief als emotioneel.

 

 

 

Wenst u voorafgaand aan dit gesprek toch nog meer informatie dan kan u tijdens de werkdagen tussen 9u en 16u terecht op ons telefoonnummer 03/321 09 88.

ass200Na een diagnose autisme wordt de vraag naar behandeling als vanzelfsprekend beschouwd. Het ontwikkelingsverloop van kinderen met autisme spectrum stoornissen kan gestimuleerd worden op sociaal en cognitief gebied. Er zijn grote verschillen in gedrag en problematiek binnen de groep ASS’ers. In Triangel zal de intensiteit en de specifieke invulling van de hulpverlening verschillen binnen het spectrum van deze stoornis per kind en per leeftijd. Daarom spreken we bij autisme steeds over een begeleiding ‘op maat’.

 

Begeleiding is leeftijdsgebonden 

De begeleiding van kleuters verloopt vooral via de ouders. Zij worden opgeleid tot auti-coach zodat ze problemen zelf kunnen oplosssen. Ze worden hierin gesteund door een psycholoog in Triangel die medieert tussen de ouders en het kind. Hierdoor voelen ouders zich veilig en gesteund en leren ze op een aangepaste manier met hun kleuter omgaan. Deze methode wordt ook gebruikt voor lagere school kinderen met autisme.

Soms treedt er een ontwikkelingsvertraging op en heeft het kind nood aan logopedische of psychomotore therapie, ook dit is mogelijk in Triangel.

Bij het lagere schoolkind stellen zich vaak andere problemen. De sociale problematiek steekt meer de kop op, ook het verwerven van kennis moet goed gestructureerd worden aangeboden. De basisschool wordt gewoonlijk nog als overzichtelijk, kindvriendelijk en veilig beschouwd.

Stapt het kind over naar het middelbaar dan is dit voor hen een behoorlijk ingrijpende overstap en wordt er meer beroep gedaan op zelfstandigheid. De puberteit doet uiteraard zijn invloed gelden. Jongeren met een autisme spectrum stoornis willen meedoen met leeftijdgenoten maar moeten nogal eens ervaren dat hen dat niet zo goed lukt.

 

Individuele begeleiding door een auti-coach/psycholoog

Het kan nodig zijn een extra stimulans te geven bv. op het gebied van spel en vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, sociaal inzicht en sociale vaardigheden. In overleg met ouders en andere betrokkenen kunnen trainingen opgezet worden.

Alle aspecten kunnen aan bod komen tijdens een individuele begeleiding die gericht is op het verduidelijken van wat autisme is, hoe de omgeving daar kan mee omgaan.

Bedoeling is de persoon met autisme de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. We gaan steeds uit van de hulpvraag. Tevens wordt er aandacht besteed aan wat goed gaat en trachten we zo het zelfvertrouwen te verstevigen. We zoeken samen naar werkbare afspraken.

Kinderen zitten vaak zelf ook met vragen. Ze merken dat ze ‘anders’ zijn, willen meedoen, maar dat lukt niet goed. Vaak laten ze in hun gedrag merken dat er problemen zijn.
Als het al lastig is om als ouder zelf te begrijpen wat er aan de hand is, hoe leg je dat dan goed uit aan je kind ? Ook hierbij kan begeleiding een uitkomst zijn.

Ouders of partners hebben het vaak erg moeilijk een luisterend oor te vinden, zeker als één van de partners het autisme (van zichzelf of van het kind) niet wil aanvaarden.

In Triangel bieden we tal van begeleidingen/therapieën aan.

 

Cursus sociale vaardigheden (SOVA)

Kinderen/jongeren  met een autisme spectrum stoornis zijn vaak sociaal niet zo competent. Ze beschikken niet over de mogelijkheden zich vlot te integreren in deze maatschappij, zijn vaak buitenbeentjes, vinden minder gemakkelijk aansluiting bij leeftijdgenootjes, integreren slechts moeizaam in verenigingen, zijn vaak sociaal geïsoleerd en functioneren minder goed in groep.

Soms stellen ze onaangepast sociaal gedrag en zijn extreem open, stellen ongepaste vragen, praten zeer familiair tegen onbekenden en overschrijden grenzen zonder zich daar van bewust te zijn. Soms hebben ze problemen om te gaan met grenzen, of kunnen ze zich niet aan spelregels houden of zijn ze te bepalend. Soms worden ze gepest, durven ze geen vragen te stellen of stellen ze net teveel vragen. Soms hebben ze problemen met oogcontact, vermijden ze dit of staren ze. Deze kinderen/jongeren hebben nood aan een sociale vaardigheidscursus.

De groepen worden onderverdeeld in 4 subgroepen :

 • kinderen van 7 tot 9 jaar
 • kinderen van 10 tot 12 jaar
 • jongeren van 13 tot 15 jaar
 • jongeren van 16 tot ….

 

De leeftijdsgrenzen hanteren we niet strikt, we kijken of de persoon in de groep past. De groepen worden heterogeen samengesteld d.w.z. dat ze niet enkel bestaan uit kinderen met een autisme spectrum probleem en Aspergers maar ook sub-assertieve , sociaal geïsoleerde, timide, onzekere kinderen enz.

Op geregelde tijdstippen worden dergelijke groepen georganiseerd in Triangel. Voor de correcte data gelieve op de website te kijken bij de cursussen.

 

Ouderbegeleiding

Specifiek naar ouders toe worden er op geregelde tijdstippen cursussen georganiseerd voor ouders van wie het kind recent een diagnose autisme spectrum kreeg. Voor meer informatie verwijzen we naar de map ‘cursussen’ op deze website.

 

Onderwijs ondersteuning 

De inhoud van het leerplan, een gepaste communicatiestijl en aanvullende hulpmiddelen zijn drie elementen in de ondersteuning op vlak van onderwijs.

De keuze tussen gewoon en buitengewoon onderwijs hangt vaak af van de verstandelijke vermogens van het kind, maar ook van de inspanningen van ouders én de schoolomgeving. Het CLB is de instantie die een attest buitengewoon onderwijs kan uitschrijven.

 Geïntegreerd onderwijs (G.On) is het systeem waarbij leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs ondersteuning geven aan leerkrachten en/of kinderen in het gewoon onderwijs.

 

 

Thuisbegeleiding 

Het is mogelijk dat een auti-coach de thuissituatie ondersteunt. In functie van de problematiek komt de auti-coach op geregelde tijdstippen met het gezin samen en reikt vooral praktische oplossingen aan.

 

Op onze website staat veel informatie maar niet alles, mocht u vragen hebben bel ons gerust tijdens de werkdagen tussen 9u en 16u op ons telefoonnummer 03/321 09 88.