Two funny smiling little children

Omschrijving :

Naast mediatietherapie waarbij de invloed van ouders en opvoeders wordt aangewend om het kind te helpen bij zijn problemen, kan ook rechtstreeks met het kind gewerkt worden. Soms is zelfwerkzaamheid van het kind onontbeerlijk voor het welslagen van de therapie. Dan krijgen de ouders of opvoeders een ondersteunende functie en wordt het kind nieuwe inzichten gegeven en vaardigheden aangeleerd om het ongewenste gedrag te doen stoppen.

Eén van de belangrijke criteria voor deze vorm van hulpverlening is dat kind zelf wil geholpen worden en bereid is of gemotiveerd wordt om iemand buiten het gezin en de school te raadplegen.

 

Voor welke problemen ?

Individuele therapie is geschikt voor :

 • Problemen waarbij meer verbetering te verwachten valt via het aanleren van specifieke vaardigheden of het leren toepassen van zelfcontroletechnieken (sociale fobie, faalangst, schoolfobie, angst voor medische ingrepen, depressie, Anorexia Nervosa, obesitas, bedplassen, encopresis, dwangstoornis, tics, nerveuze gewoonten, syndroom van Gilles de La Tourette, trichotillomanie, schrijfkramp, agressiviteit, impulsiviteit, slaap-problemen, rouw, studieproblemen e.d.)
 • Het kind zelf, dat al wat ouder is en een eigen vertrouwenspersoon wil.
 • Problemen dat in het kind zelf ontstaan zijn door een traumatische ervaring.
 • Kinderen van wie de ouders minder bereid zijn of niet in staat zijn mediatiemethoden uit te voeren of vol te houden.

 

Hoe ziet de therapie eruit ?

De therapie wordt aangepast aan het leeftijdsniveau, cognitieve en emotionele mogelijkheden van het kind.

Er wordt vanuit een duidelijke probleemdefiniëring gewerkt met cognitieve gedragstherapie, met als doel het verhogen van zelfcontrole en probleemoplossend vermogen van het kind.

 

Het werken met gedragstherapie betekent :

 • het concreet omschrijven van het probleemgedrag in het hier en nu,
 • het meegeven van observatieopdrachten door middel van registratie- en huiswerkopdrachten (therapieboekje),
 • het analyseren van het probleemgedrag, hoe het wordt uitgelokt, maar vooral hoe het wordt in stand gehouden

 

Verschillende behandelingstechnieken kunnen gebruikt worden :

 • gedragsexperimenten,
 • gestructureerd rollenspel,
 • exposure-technieken,
 • geleide fantasie,
 • spelletjes gebaseerd op leertheoretische principes,
 • technieken om cognities te veranderen en met emoties om te gaan,
 • ontspanningsoefeningen enz…

De manier waarop er met kinderen gewerkt wordt is zowel voor de therapeut als voor het kind duidelijk en overzichtelijk. De focus wordt vooral gelegd op het probleemoplossend vermogen van het kind zelf en de actieve rol die hij of zij daarbij speelt in zijn concrete situatie.

 

Praktische info

De kinderen komen 1 x per week of om de 14 dagen, 1 u op therapie. Gedragstherapeutische interventies zijn meestal kortdurend. Prijs per sessie is €65.

Via de bijkomende verzekering van uw ziekenfonds wordt vaak een terugbetaling voorzien. Voor meer informatie hierover gelieve de website van uw ziekenfonds te raadplegen. Onze psychologen/ psychotherapeuten zijn erkend door de diverse ziekenfondsen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die gebruikt wordt bij kinderen van 3-12jaar. Kinderen kunnen hun gevoelens en problemen nog niet goed onder woorden brengen. Spel echter is zijn natuurlijke uiting , het is de taal van het kind. Via het spel laat het kind zien waar het mee bezig is, wat zijn/haar probleem is. In therapie communiceren we dan ook via het spel.

Speltherapie gebeurt in de veilige omgeving van de spelkamer. Dit is een kamer die gericht is op de leefwereld van het kind en waar het kind met allerlei speelgoed op een veilige manier emoties kan uiten.

Kinderen worden in de spelkamer geholpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren, om zo een nieuwe start te kunnen maken buiten te spelkamer.

 

Welke kinderen?

Binnen de speltherapie kunnen kinderen geholpen worden die op gelijk welke manier ergens vast zitten op sociaal-emotioneel vlak.

Bv:

 • Faalangst
 • Spanning/stress
 • Rouwverwerking bij overlijden of scheiding
 • Extreme uitingen van emoties
 • Traumaverwerking (eenmalig of meervoudig)
 • Sociale angsten
 • Anders zijn (autisme, verstandelijke beperking,…)

 

Praktisch

We starten steeds met  een intakegesprek met de ouders. Vervolgens plannen we  3 spelsessies met het kind, waarbij de nadruk op observatie ligt. Intake en observatie geven ons de mogelijkheid een goed beeld te krijgen van het kind en zijn/haar problemen.

Daarna is er een oudergesprek , al dan niet met kind erbij, zodat we samen kunnen kijken of we therapie gaan opstarten of niet. Als er voor therapie wordt gekozen zal er gewerkt worden aan duidelijke doelstellingen die in samenspraak met ouder en kind gemaakt worden.

Speltherapie werkt met wekelijkse, soms 2 wekelijkse sessies van telkens 50 min. Na 5 sessies is er steeds een oudergesprek (60 min.). De duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek van het kind.

De therapie wordt gegeven door een kinderpsycholoog /speltherapeut en kost 65 € voor zowel de

Intake/ouder gesprekken als de spelsessies

Aanmelding gebeurt op het telefoonnummer van Triangel 03.321.09.88.