Thoughtful manAutisme wordt beschouwd als een pervasieve ontwikkelingsstoornis met een

neurologische oorzaak.

 

De ontwikkeling kan verstoord verlopen op volgende vlakken (ook wel de autisme-triade genoemd):

 

  • sociaal contact, met name in de sociale wederkerigheid

Volwassenen met autisme hebben moeite in de omgang met anderen omdat sociale regels heel wisselend (naargelang de context) en onzichtbaar zijn. Bovendien is zowel het inzicht in wat anderen voelen en denken als het doorzien van sociale situaties zeer beperkt. Daardoor krijgen ze heel wat labels mee: koppig, gedragsgestoord, onbeleefd, excentriek, bizar, egoïstisch, vreemd,…

 

  • verbale en non-verbale communicatie

Taal wordt door hen vaak letterlijk begrepen. Gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen werken vaak niet. Ook het denken in abstracte begrippen is voor hen vaak niet eenvoudig.

 

  • het verbeeldingsvermogen

Een gebrek aan verbeeldingsvermogen (zich onvoldoende iets kunnen verbeelden/voorstellen en er betekenis aan kunnen verlenen) kan zich uiten in o.a. een totaal gebrek aan verbeelding, invoelingsvermogen, maar ook in een teveel aan fantasie.

Naast deze autisme-triade kunnen er ook problemen voorkomen op volgend vak:

  • Een beperkt repertoire van interesses en activiteiten

Vaak hebben ze slechts oog voor enkele objecten, onderwerpen of activiteiten (bijvoorbeeld draaiende wieltjes, treinen of het openen en sluiten van deuren). Ze kunnen zich moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties en hebben moeite met veranderingen. Vaak hebben ze een beperkt gedrags- en  interessepatroon. Mensen met  autisme nemen de wereld op een andere manier waar. Vaak richten ze zich op (onbelangrijke) details en zien het geheel niet, waardoor ze ook tot een andere betekenisverlening komen.

 

Deze verschijnselen worden meestal zichtbaar voor het derde levensjaar.

 

Autisme uit zich op enorm veel verschillende manieren. En hoe ouder – of hoe intelligenter – iemand met autisme is, hoe meer hij vaak geleerd heeft de stoornis (onbewust) te compenseren en camoufleren.

 

Qua niveau van functioneren zien we bij volwassenen met autisme vaak uitschieters, zowel naar boven (bv. op het gebied van getallen of techniek) als naar beneden (bv. sociaal inzicht of aanpassingsvermogen).

 

Autistische stoornissen vormen een spectrum van aandoeningen die per individu en per leeftijd kunnen verschillen in ernst en verschijningsvorm. De kenmerken hoeven zich niet altijd op alle fronten (direct) te manifesteren.

De stoornis komt voor bij mensen met uiteenlopende niveaus van verstandelijk functioneren, van diep zwakzinnig tot hoog intelligent en komt aanzienlijk meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Personen met een ‘Autistische stoornis’ worden wereldwijd geclassificeerd binnen de diagnostische categorie PDD (Pervasive Developmental Disorder), zoals in de DSM V.

Iedereen bij wie het vermoeden bestaat van een stoornis binnen dit spectrum, heeft recht op een uitgebreid, multidisciplinair diagnostisch onderzoek. Bij Triangel gebeurt dit door een team dat bestaat uit een psychiater, een psycholoog en auti-coach

De diagnosestelling wordt voorafgegaan door een uitgebreide anamnese. Via een gesprek met de betrokkenen, observatiegegevens vanuit de omgeving en het scoren van diverse vragen- en observatielijsten krijgen we een eerste indruk over het sociaal-emotioneel functioneren van de persoon in kwestie. Een onderzoek naar de motorische ontwikkeling, een intelligentie- en taalonderzoek en een onderzoek naar de schoolse vaardigheden bezorgt ons de nodige aanvullende informatie.

Triangel is gespecialiseerd in onderzoek naar de aanwezigheid van een mogelijke autisme spectrum stoornis. Er worden tevens differentiaaldiagnoses* gesteld.

 

Wie komt in aanmerking voor onderzoek ? 

Alle jongeren en volwassenen. Het intelligentieniveau is niet belangrijk,  wij onderzoeken zowel hoog-, gemiddeld- als minderbegaafde personen.

 

Hoe verloopt het onderzoek ? 

Een aanvraag voor een onderzoek doet u best telefonisch. We maken een afspraak voor een eerste gesprek nl. de intake. We bevragen uw voorgeschiedenis, vroegontwikkeling en de huidige symptomen die aanleiding zijn tot verder onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan het functioneren op beroeps- en relationeel vlak.

Observatiegegevens uit de naaste omgeving zijn steeds welkom. Komen er tijdens het intakegesprek voldoende argumenten naar voor om over te gaan tot een onderzoek naar de aanwezigheid van een autisme spectrumstoornis, dan starten we een onderzoek. In sommige gevallen is de aanmeldingsklacht minder duidelijk en is het noodzakelijk andere psychische of ontwikkelingsproblematieken uit te sluiten.

 

In de meeste gevallen zijn volgende onderzoeken noodzakelijk :

  • Psychologisch onderzoek  : Dit peilt naar de aanwezigheid van triade kenmerken.
  • Intelligentieonderzoek : We gaan na over welke cognitieve vaardigheden u beschikt, of er een discrepantie is tussen het verbale en performale deel van de intelligentie. Tevens zijn de observatiegegevens belangrijk.
  • Psychiatrisch onderzoek : Tijdens dit onderzoek wordt gepeild naar de kenmerken van autisme.
  • Aan uzelf of uw partner of ouders kunnen vragenlijsten meegegeven worden ..
  • Wanneer alle onderzoeken werden uitgevoerd volgt een MDO.
  • Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een eindbespreking en krijgt u adviezen.

U krijgt binnen Triangel een ‘aanspreekpersoon’, dat is degene die verantwoordelijk is voor uw dossier, betrokken is bij het onderzoek en het MDO* ( multidisciplinair overleg) voorzit. In de meeste gevallen is dit een psycholoog. Bij hem kan u nadien ook terecht met uw vragen naar verdere begeleiding .

 

Woordverklaring

MDO : Betekent multidisciplinair overleg.. Hierop zijn alle personen aanwezig die bij dit onderzoek betrokken waren. De testresultaten worden overlopen en er wordt na overleg al dan niet een diagnose gesteld. Dan pas wordt het verslag gefinaliseerd en kan u uitgenodigd worden voor een eindbespreking.

Differentiaal diagnose : Het stellen van een diagnose door het afwegen van de waargenomen verschijnselen tegen die van verschillende bekende ziektebeelden. Vaststellen van een aandoening, ziekte of klacht door uitsluiting van andere mogelijke aandoeningen op grond van de bevindingen uit de anamnese en het onderzoek.

Na afloop van het onderzoek vindt een uitgebreid eindgesprek plaats. Hier wordt zowel het onderzoek en de diagnose toegelicht, als tips en advies gegeven. Indien gewenst door de cliënt bestaat de mogelijk tot individuele begeleiding of relatiebegeleiding. De familie kan ingelicht worden en de cliënt kan verder gecoacht worden. De begeleiding  kan zowel betrekking hebben op relaties als werksituatie.

Er zijn grote verschillen in gedrag en problematiek binnen de groep mensen met ASS. Bij Triangel zal daarom de intensiteit en de specifieke invulling van de hulpverlening verschillen per persoon. Daarom spreken we bij autisme steeds over een begeleiding ‘op maat’.

Individuele begeleiding door een auti-coach/psycholoog

Het kan nodig zijn een extra stimulans te geven bv. op het gebied van vrijetijdsbesteding, zelfstandigheid, sociaal inzicht en sociale vaardigheden. In overleg met de cliënt en andere betrokkenen kunnen trainingen opgezet worden.

Alle aspecten kunnen aan bod komen tijdens een individuele begeleiding die gericht is op het verduidelijken van wat autisme is, hoe de omgeving daar kan mee omgaan.

De bedoeling hiervan is de persoon met autisme de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid. We gaan steeds uit van de hulpvraag. Tevens wordt er aandacht besteed aan wat goed gaat en trachten we zo het zelfvertrouwen te verstevigen. We zoeken samen naar werkbare afspraken.

Partners van personen met autisme hebben het vaak erg moeilijk een luisterend oor te vinden. Ook zij kunnen terecht bij onze auti-coaches.